TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH - BỘ Y TẾ - JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE Thứ 4, ngày 29/6/2022  
Thông tin thư viện
30/10/2013 - 12:03:34 PM
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGẮN VÀ TRUNG HẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA VÀ NỘI KHOA TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Ở BỆNH NHÂN TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI
NGUYỄN VĂN TÂN, NGUYỄN VĂN TRÍ Bộ Môn Lão khoa- Đại Học Y dược TP. Hồ Chí Minh
 TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn và trung hạn (3 năm) của phương pháp tái tưới máu xâm lấn (can thiệp động mạch vành qua da) và nội khoa bảo tồn trong điều trị nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp ở hai nhóm bệnh nhân trên () và dưới (<) 65 tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thời gian từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 7 năm 2012, nghiên cứu 467 bệnh nhân NMCT cấp điều trị nội trú tại khoa Tim mạch Cấp cứu và Can thiệp - Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được chia thành hai nhóm: nhóm 65 tuổi (nhóm cao tuổi) có 310 bệnh nhân (66,38%), nhóm <65 tuổi (nhóm không cao tuổi) có 157 bệnh nhân (33,62%). Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tiến cứu.

Kết quả: Nhóm bệnh nhân 65 tuổi có tỷ lệ cao về điều trị nội khoa bảo tồn hơn nhiều so với nhóm <65 tuổi (48,1% so với 22,9%, với p <0,001). Ngược lại, nhóm bệnh nhân <65 tuổi được can thiệp mạch vành qua da (CTMVQD) nhiều hơn so với nhóm 65 tuổi (71,4% so với 49,3%, với p <0,001). Ngoài ra, tỷ lệ phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành (CABG) ở nhóm <65 tuổi cũng cao hơn nhóm 65 tuổi (5,7% so với 2,6%, với p =0,15). Tỷ lệ tử vong chung của toàn bộ mẫu nghiên cứu khi xuất viện là 12%. Trong đó, nhóm được CTMVQD có tỷ lệ tử vong thấp hơn (3,1%, n =6) nhóm được điều trị nội khoa rất nhiều (18,4%, n =50), với p <0,001. Khi so sánh giữa hai phương pháp điều trị nội khoa đơn thuần và CTMVQD ở hai nhóm nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy ở nhóm <65 tuổi có tỷ lệ tử vong khi được điều trị nội khoa là 13,1% và CTMVQD là 1,04% (p <0,001); nhóm 65 tuổi có tỷ lệ tử vong khi được điều trị nội khoa là 19,9% và CTMVQD là 6,1% (p =0,001). Bệnh nhân <65 tuổi và CTMVQD có nguy cơ tử vong giảm 82% so với những người <65 tuổi và điều trị nội khoa với HR =0,18; KTC 95% (0,08-0,41); p<0,001. Những bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và điều trị nội khoa đơn thuần thì nguy cơ tử vong tăng gấp 2,64 lần so với những bệnh nhân <65 tuổi và điều trị nội khoa với p=0,03. Những bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và được CTMVQD thì nguy cơ tử vong giảm 53% so với những bệnh nhân <65 tuổi và điều trị nội khoa, với p=0,29. Khi theo dõi dọc theo thời gian qua 36 tháng, tỷ lệ tử vong ở nhóm 65 tuổi tại thời điểm 6 tháng (18,8% so với 0%), 12 tháng (11,1% so với 2,9%), 24 tháng (14,7% so với 2,2%) và 36 tháng (19,7% so với 7,4%) cao hơn nhóm <65 tuổi.

Kết luận: Tỷ lệ tử vong ngắn và trung hạn của nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp điều trị nội khoa bảo tồn cao hơn nhóm bệnh nhân dưới 65 tuổi. Can thiệp mạch vành qua da làm giảm được nguy cơ tử vong so với điều trị nội khoa cho cả hai nhóm trên và dưới 65 tuổi. Điều trị tái tưới máu bằng phương pháp can thiệp động mạch vành qua có thể thực hiện được cho bệnh nhân cao tuổi.

Từ khóa: kết quả ngắn hạn và trung hạn, nhồi máu cơ tim cấp, can thiệp mạch vành qua da, nội khoa bảo tồn, cao tuổi.

SUMMARY

Objective: To assess the short term and intermediate term (3 years) outcomes of invasive reperfusion (PCI) and conservatively medical approaches in AMI treatment of 2 patient groups, those and those < 65 years old.

Subjects and research method: From February 2009 to July 2012, we enrolled 467 in-patients with AMI treated at Cardiovascular ICU and Interventional Unit of Ho Chi Minh city’s Thong Nhat Hospital. The patients were categorized into 2 groups: the group 65 years old (elderly group) comprised 310 patients (66.38%), group < 65 years old (non-elderly group) comprised 157 patients (33.62%). This is the cohort, prospective research.

Results: Patients in group 65 years old received the conservatively medical approach much more frequently than the group < 65 years old (48.1% compared with 22.9%, p<0.001). Conversely, patients in group < 65 years old had the PCI more frequently than group 65 years old (71.4% compared with 49.3%, p<0.001). In addition, Coronary artery bypass grafting (CABG) rate in the group < 65 years old was also higher than those in group 65 years old (5.7% compared with 2.6%, p=0.15). The overall mortality of the research patients after discharge is 12%. Of these, the group treated with PCI had the mortality of 3.1% (n=6), much less than group only treated medically (18.4%, n=50), p<0.001. When comparing the only-treated-medically approach and PCI in 2 groups, we observed that group < 65 years old when treated with medical approach and PCI had the mortality of 13.1% and 1.04% respectively (p<0.001); the group 65 years old when treated with the medical approach and PCI had the mortality of 19.9% and 6.1% respectively, p<0.001. The patients <65 years old and treated with PCI had a decrease in mortality of 82% compared with those <65 years old and treated medically with HR=0.18; 95% CI (0.08-0.41), p<0.001. The patients 65 years old and only treated medically have fatal risk 2.64 times greater than the patients <65 years old and only treated medically, p=0.03. The patients 65 years old and treated with PCI had a decrease in mortality of 53% compared with those < 65 years old and only treated medically, p=0.29. When following up after 36 months, the mortality in group 65 years old is higher than group < 65 years old with mortality at 6 months (18.8% compared with 0% respectively), at 12 months (11.1% compared with 2.9%), 24 months (14.7% compared with 2.2%), and 36 months (19.7% compared with 7.4%).

Conclusions: The short-term and intermediate-term mortality of the group of patients 65 years old with AMI treated with a conservatively medical approach was higher than those < 65 years old. The PCI approach decreased the risk of death compared with the medical approach in both the groups 65 years old and < 65 years old. Reperfusion via PCI can be performed with elderly patients.

Keywords: Short term and intermediate term outcome, AMI, PCI, conservatively medical approach, elderly.

 

Mã số tin nhắn trả về
[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng chủ đề
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN BẰNG DAO KIM ĐIỆN ĐƠN CỰC (22/05/2014 - 04:20:18 PM)
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHI ĐIỆN NÃO NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CỘT CAO THÔNG TIN (22/05/2014 - 04:16:35 PM)
ĐỐI CHIẾU CHẨN ĐOÁN CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI THỰC QUẢN VỚI CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN (22/05/2014 - 04:14:45 PM)
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SÂU RĂNG MẶT BÊN CỦA RĂNG HÀM SỮA CHƯA TỔN THƯƠNG TỦY Ở TRẺ EM 5-8 TUỔI BẰNG FUJI VII (22/05/2014 - 04:11:55 PM)
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM PROTAPER MÁY VÀ TRÂM SAFESIDER CỦA MÁY ENDO-EXPRESS TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY (22/05/2014 - 04:07:37 PM)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU NÃO (22/05/2014 - 04:03:40 PM)
NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 03:59:49 PM)
TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG TRÊN 16 TUỔI TỚI KHÁM, TƯ VẤN TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2013 (22/05/2014 - 03:54:39 PM)
XÉT NGHIỆM HIV TRONG CHĂM SÓC THAI NGHÉN CHO PHỤ NỮ SINH CON TỪ 2009-2012 TẠI 4 XÃ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM (22/05/2014 - 03:26:21 PM)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT LẤY THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG HÓA ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TRONG ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (22/05/2014 - 02:56:34 PM)
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT (22/05/2014 - 02:53:22 PM)
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐỘNG MẠCH VÀNH SAU ĐẶT STENT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY (22/05/2014 - 02:51:53 PM)
TỶ LỆ THIẾU MÁU, THIẾU KẼM VÀ THIẾU VITAMIN A Ở TRẺ 12-72 THÁNG TUỔI NĂM 2010 (22/05/2014 - 02:49:44 PM)
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI (22/05/2014 - 02:48:33 PM)
XÁC ĐỊNH HIỆN TƯỢNG MẤT NHỊP NGÀY ĐÊM HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG THEO DÕI HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ (22/05/2014 - 02:44:26 PM)
KỶ YẾU MỚI PHÁT HÀNH
TẠP CHÍ MỚI PHÁT HÀNH
Downdload tài liệu

Mã số tin nhắn trả về:

TRA CỨU TỪ ĐIỂN
Từ điển: 
Từ khóa:   
Đại từ điển trực tuyến
--- Liên kết website ---
LIÊN KẾT
Chung cư HH2 Linh Đàm